Materská škola v obmedzenom režime

 

Materská škola  bude  otvorená od 18.1. do 22.1.2021 pre rodičov, ktorí pracujú  v kritickej infraštruktúre.

Pokračujeme teda v obmedzenom režime.

 

Všetky informácie budú zverejňované aj na web stránke .

 

vyhlásenie o bezinfekčnosti 

 

Deti, ktoré boli pozitívne testované na Covid 19, musia mať so sebou vyplnený tento doklad pri opätovnom nástupe do materskej školy.  

Tu

             

 Nástup detí do MŠ

Prosíme rodičov, ktorí boli v domácej karanténe z dôvodu pozitivného výsledku na Covid 19, aby nás upozornili vopred na tieto skutočnosti. Nie v deň nástupu do škôlky.
Chránime nielen nás, ale aj ostatné deti a ich rodiny.
 
 
 
 
 
 

Opatrenia RÚVZ SR

Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 
Vyhlásenie o bezinfekčnosti
 
 

Pokyny k novému školskému roku 2020/2021

Na základe opatrení ÚVZ SR Vám riaditeľ MŠ  oznamuje nasledovné, nakoľko nie je možné zrealizovať rodičovské združenie. 
 
Poplatky za MŠ
 
5€ Dar škole - každý mesiac- / MŠ platí z toho hračky, výtvarné a pracovné pomôcky, divadlá, koncerty, ../ - v prípade dvoch súrodencov, platí sa len raz 5€
15€ ZRPŠ- raz ročne  / MŠ platí z toho mikulášsky balíček, balíček na MDD, kniha pre predškolákov, ../  - plati pre  všetky deti 
1,65€ stravná jednotka - desiata, obed, olovrant . Predškolákom na obed prispieva štát, pre predškolákov platí, že ak sa zabudnú odhlásiť, tak musia vrátiť celú sumu stravnej jednotky za neodhlásený deň, teda 1,65€. Potom to bude odzrkadlené v šeku. Prosím, nezabúdajte na to. 
 
Dar škole  a ZPRŠ sa platí na triedach p. učiteľkám. ZRPŠ si vyplaťte prosím do konca septembra 2020.
 
Na každú triedu treba pre každé dieťa priniesť hygienické poreby a to vreckovky papierové, tekuté mydlo a 
toaletný papier. 
 
 
Riaditeľka MŠ. 
 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - informácie

Oznam pre rodičov

Odhlášky  sa zapisujú do  zošita, ktorý je na obidvoch stranách budovy pri vstupných dverách. Ak dieťa nepríde na druhý deň, odhlásiť ho deň vopred,  v prípade mimoriadnej odhlášky na tel. čísle 043/4281531 v čase od 6:00 - 7:00 hod!!!

Je prísny zákaz nosenia stravy pre deti do zariadenia! V prípade neodhlásenia stravy nemá zákonný zástupca nárok na odobratie stravy
/ t.z. po 7:00 hod zaniká nárok na odobratie stravy z dôvodu mimoriadnej situácie ochorenia COVID - 19/

Prosím rodičov, aby využili možnosť odhlásenia zo stravy do zošita, alebo telefonicky, nie do ODKAZOVEJ SCHRÁNKY!!!

Ďakujem vedúca šj Chovancová
 
 
 
 

Kontakt

Materská škola "Margarétka"

Nábrežná 2
03861 Vrútky


043/4281531


Za obsah a všetky zmeny na webstránke zodpovedá Monika Krivková