ZMENY V PLATBÁCH - školné a stravná jednotka od 1.1.2023

VZN - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrútky č. 9/2022 určuje školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky tieto poplatky , ktoré sú platné od 1.1.2023 .
 
Stravná jednotka :
Desiata: 0,50€
Obed : 1,20€
Olovrant : 0,40€
Réžia: 0,55€
 
Stravná jednotka spolu : 2,65€ / deň
 
 
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky:
 
Dieťa  od 2-3 rokov  : 22€ /mesiac
Dieťa od 3-6 rokov : 20€ / mesiac
 
 

BEZPRÍZNAKOVOSŤ na školský rok 2022/23

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. 

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá  po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

 

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

 

Z nariadenia MŠ SR. 

BEZPRIZNAKOVOSŤ

 

 
 
 
 

Pokyny k školskému roku 2022/2023

 
 
Poplatky za MŠ 
 
6 € Dar škole - každý mesiac- / MŠ platí z toho hračky, výtvarné a pracovné pomôcky, divadlá, koncerty, ../ - v prípade dvoch súrodencov, platí sa len raz, ale 7 €
20€ ZRPŠ- raz ročne  -/ MŠ platí z toho mikulášsky balíček, balíček na MDD, kniha pre predškolákov, ../  - plati pre  všetky deti 
2,65 € stravná jednotka - desiata 0,50€, obed 1,20€, olovrant 0,40€, réžia 0,55€ 
20€ /22€  školné - každý mesiac  - deti do dovŕšenia 3 rokov platia 22€ a deti do dovŕšenia predškolského veku 20€ , predškoláci školné neplatia. 
 
Dar škole  a ZPRŠ sa platí na triedach p. učiteľkám. ZRPŠ si vyplaťte prosím do konca septembra 2022.
 
Na každú triedu treba pre každé dieťa priniesť hygienické poreby a to vreckovky papierové vyťahovacie, tekuté antibaktérialne mydlo -stačí náhradná náplň, vlhčený toaletný papier 1 balenie  a  klasický toaletný papier  min. 4 kotúčiky. 
Hygienické potreby sa nosia dvakrát ročne, v septembri a v januári školského roka.  
 
 
 

 

 
 
 
 

Kontakt

Materská škola "Margarétka"

Nábrežná 2A
03861 Vrútky


043/4281531


Za obsah a všetky zmeny na webstránke zodpovedá Monika Krivková