BEZPRÍZNAKOVOSŤ na školský rok 2022/23

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. 

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá  po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

 

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

 

Z nariadenia MŠ SR. 

BEZPRIZNAKOVOSŤ

 

ZRPŠ 

Dňa 20.9.2022 - utorok o 15,30 hod. bude ZRPŠ pre všetkých rodičov. 
 
 
Ste srdečne vítaní. 
 
Účasť každého rodiča je potrebná. 
 
Uvítame Vaše pripomienky a návrhy. 
 
 
 
 

Usmernenia k začiatku školského roka - PRE RODIČOV.

 
 
 
 
 
 

Pokyny k školskému roku 2022/2023

 
 
Poplatky za MŠ
 
6 € Dar škole - každý mesiac- / MŠ platí z toho hračky, výtvarné a pracovné pomôcky, divadlá, koncerty, ../ - v prípade dvoch súrodencov, platí sa len raz, ale 7 €
20€ ZRPŠ- raz ročne  -/ MŠ platí z toho mikulášsky balíček, balíček na MDD, kniha pre predškolákov, ../  - plati pre  všetky deti 
2,09 € stravná jednotka - desiata 0,38€, obed 0,90€, olovrant 0,26€, réžia 0,55€ 
15€ /17€  školné - každý mesiac  - deti do dovŕšenia 3 rokov platia 17€ a deti do dovŕšenia predškolského veku 15€ , predškoláci školné neplatia. 
 
Dar škole  a ZPRŠ sa platí na triedach p. učiteľkám. ZRPŠ si vyplaťte prosím do konca septembra 2022.
 
Na každú triedu treba pre každé dieťa priniesť hygienické poreby a to vreckovky papierové vyťahovacie, tekuté antibaktérialne mydlo -stačí náhradná náplň, vlhčený toaletný papier 1 balenie  a  klasický toaletný papier  min. 4 kotúčiky. 
Hygienické potreby sa nosia dvakrát ročne, v septembri a v januári školského roka.  
 
 
 

 

 
 
 
 

Kontakt

Materská škola "Margarétka"

Nábrežná 2
03861 Vrútky


043/4281531


Za obsah a všetky zmeny na webstránke zodpovedá Monika Krivková