Základné informácie

Stravu dieťaťa uhrádza zákonný zástupca poštovou poukážkou, alebo priamo na účet. Poukážku dostane rodič začiatkom daného mesiaca. 

 

Platbu je nutné zrealizovať najneskôr do 15.dňa daného mesiaca, za ktorý platbu realizuje. 

 

Pri platbe cez účet je nutné uvádzať do poznámky meno dieťaťa a nezabudnúť na špecifický symbol. 

 

Dôležité : Doklad o zaplatení rodič PO NOVOM  vhodí do schránky na dverách do kuchyne alebo pošle   na  emailovú adresu : ms.na@azet.sk. Tento doklad potrebuje vedúca jedálne, pretože účet, na ktorý uhrádzate, nie je našim účtom, ale účtom mesta Vrútky. 

 

Akékoľvek problémy s platbou treba konzultovať s vedúcou školskej jedálne. 

 

Ak rodič opakovane neuhradí poplatky na stravu dieťaťa alebo nedodržiava termín platby, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča, rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 

Deti zo stravy sa odhlasujú len dvomi spôsobmi a to zavolaním  v pracovných dňoch na telefón MŠ do 7.00 hod. alebo zapísaním osobne do knižky pri dverách.

NEODHLASUJE SA ANI PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU-MAILU,   ANI  NAHRANÍM ODKAZU NA ZÁZNAMNÍK a ani prostrednictvom sms pedagogickým či nepedagogickým zamestnancom.  Ďakujeme

 

 

Vedúca ŠJ : p.Chovancová Oľga, 

Konzultačné hodiny : streda v párnom týždni od 6.30 do 14.30 hod. 

 

 

  •  

     

Stravovanie 

Naša kuchyňa je vychýrená široko ďaleko svojou chuťou, rozmanitosťou. Pani kuchárky pripravujú jedlo s láskou a na profesionalnej urovni. Do jedálneho lístka sa zaraďuje každý deň  zelenina, ovocie, mliečne výrobky. 

 

 

Každý rok pre rodičov pripravuje materská škola spolu s jedálňou akciu " Deň  zdravej výživy ".  Pani kuchárky tam predstavia jedlá, ktoré pripravujú deťom, aby takto rodičia vyskúšali, čo papkajú ich deťúrence. Jedlá sú z ovocia, zeleniny, zo strukovín. Pripravené  sú podľa noriem, schválených MŠVVaŠ SR, na stravovanie detí tejto vekovej skupiny. 

 

Akcia je zameraná na predstavenie stravy detí v materskej škole, ako aj na spoluprácu rodiny a školy pri presadzovaní zdravej výživy najmladšej generácie. 

 

    
                                                                

 

  •