Z histórie materskej školy

Materská škola bola vybudovaná v akcii Z a odovzdaná 19. februára 1980 ako závodná materská škola pri ZŤS v Martine, pre matky dochádzajúce do závodu z Vrútok a blízkeho okolia. 

Pri otvorení prevádzky sa stretol kolektív prevažne mladých pracovníčok, z ktorých niektoré vydržali v nej pracovať až do dôchodku, prípadne doteraz.

 

Prvé roky boli naplnené entuziazmom dobudovávania interiéru aj exteriéru materskej školy. V krátkom období boli v tesnom susedstve materskej školy dobudované aj závodné detské jasle.

V  90.tych rokoch bola kapacita školy naplnená na 120 %. Po odbornej aj materiálnej stránke materská škola prekvitala.

Spoločenské a hospodárske zmeny spôsobené „ Nežnou revolúciou“ v roku 1989 okoreňovali aj vtedajšie médiá, ktoré svojím tlakom pomohli zlikvidovať v štáte najskôr detské jasle, ale aj veľký počet materských škôl. Závody ZŤS v Martine išli do útlmu a produkovali stovky nezamestnaných. Ich závodné materské školy prešli pod nového zriaďovateľa mesto Martin. Materská škola bola prevádzkovaná školskou správou Martin, neskôr Okresným úradom Martin.

 

Všetky tieto okolnosti vyvrcholili v roku 1993, keď k 1. septembru bola zrušená 4. trieda a materská škola sa stala trojtriedkou. Po veľkom úsilí vedenia, ale aj všetkých zamestnancov sa podarilo od 1. januára 1996 znovu otvoriť 4. triedu.

 

V roku 2002 prešla zriaďovateľská pôsobnosť na Mesto Vrútky. Majetok si však ponechal Mestský úrad Martin. Vďaka vtedajšiemu vedeniu mesta Vrútky a hlavne vďaka primátorovi Ing. Ľubomírovi Bernátovi, bola podpísaná dohoda o prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý materská škola používala na svoju prevádzku za symbolickú sumu.

 

Vďaka Mestu Vrútky bol obnovený interiér školy, zabezpečená IT technika, internet, kompletné vybavenie kuchyne modernou technológiou a nevyhnutná údržba interiéru. Vzhľadom na skutočnosť, že budava a pozemky školy patria stále Mestu Martin nemôže terajší zriaďovateľ investovať do obnovy exteriéru.