Pre rodičov

Naša materská škola je zameraná na  Environmentálnu výchovu. Rešpektovanie osobitosti a jedinečnosti každého dieťaťa. Cez environmentálne cítenie viesť dieťa k správnemu spôsobu života, vypestovať u neho základné návyky ekologického správania.
 
Projekt zameraný na rozvoj environmentálnej výchovy detí: 
 
Plnené úlohy a ciele v rámci aktivít výchovno-vzdelávacích činností
- Dať deťom možnosť, aby pochopili, ako úzko je človek spätý s prírodným prostredím a ako je na ňom závislý. 
- Vytvárať zmysel a cit pre prírodu a životné prostredie, upevňovať vedomosti a návyky. 
- Poskytovať deťom zážitky, hlbšie poznanie, možnosť orientácie, medzi ľuďmi aj v prírode.
- Uplatniť mravné princípy vo výchove, rozvíjať dobré vzťahy dieťa – rodič – príroda.
 
Ďalším strategickým cieľom je plnenie projektu so zameraním na environmentálnu výchovu „ Malý ochranca prírody“, ktorý v našej materskej škole realizujeme už ôsmy rok. Jeho cieľom je cez environmentálne cítenie a správanie viesť deti k zdravému spôsobu života, vypestovať u nich základné návyky ekologického správania, učiť ich spoznávať prírodu a jej význam pre človeka a naučiť ich niesť zodpovednosť za svoje konanie. Pre plnenie úloh projektu  využívame školský dvor a blízke okolie rieky Turiec.  
 
 Zároveň sa škola zameriava na emocionalizáciu detí v súvislosti so zrelou osobnosťou budúceho predškoláka.
 
Materská škola je dôležitým činiteľom, ktorý vytvára podmienky na sebarozvoj dieťaťa. Ideálne je, keď sa podarí docieliť, že dieťa i učiteľka má vo výchovno – vzdelávacom procese rovnakú dôstojnosť a rovnakú hodnotu, na ktorú má dieťa i dospelý prirodzený nárok podľa Deklarácie práv dieťaťa, aj Charty ľudských práv. 
 
Pozitívna výchova sa uskutočňuje prostredníctvom prosociálneho výchovného štýlu: 
- vytvoriť z tried výchovné spoločenstvo 
- primať dieťa bez podmienok také, aké je / akceptácia/ 
- pripisovať dieťaťu pozitívne vlastnosti /atribúcia/ 
- formulovať jasné a splniteľné pravidlá 
- nenásilne riešiť konflikty 
- nabádať dieťa k prosociálnosti 
- odmeny a tresty používať veľmi opatrne 
- zapojiť rodičov do výchovného spoločenstva 
 
 
Plníme aj program Škôl podporujúcich zdravú výživu. Pestrou, zdravou stravou plnou zeleniny, strukovín a ovocia sme v plnej miere prispeli k zdravému vývinu našich detí. Tým sme sa snažili odbúrať nástup obezity.