O výchove

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti, východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začlenenie do skupiny a kolektívu.

Cieľmi sú:

 • získať vzdelanie podľa „školského zákona" /zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov/,

 • získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, kompetencie v oblasti prírodných, technických vied a technológií, sociálne a občianske kompetencie, vzťah k celoživotnému učeniu,

 • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,

 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie,

 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,

 • dostatkom pohybových činností odstraňovať nedostatky vo využívaní globálnej motoriky prekonávaním prírodných a umelých prekážok,

 • utvárať u detí schopnosť získať nové poznatky a skúsenosti a vedieť ich využiť,

 • podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa, utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,

 • rozvíjať u detí schopnosť samostatného riešenia problémov,

 • rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,

 • rozvíjať u detí poznatky o kultúre a živote iných národov a národností prostredníctvom multikultúrnej výchovy,

 • pripraviť deti na vstup do základnej školy po všetkých stránkach,

 • podporovať u detí základy kritického myslenia v prejavovaní postojov a vyslovovaní úsudkov.